Privacy policy and Cookies

 

HOC Zeeland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Voorop staat dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens en er alles aan doen om uw privacy te waarborgen.

HOC Zeeland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als HOC Zeeland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via ons contactformulier.

 

Verwerking van persoonsgegevens
 Uw persoonsgegevens worden door HOC Zeeland verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het aangaan van overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende activiteiten.
 • bijv. financieringsaanvragen, tenaamstelling van voertuigen
 • het versturen van nieuwsbrieven
 • het aangaan van arbeidsovereenkomsten
 • het aanvragen van brochures, proefritten en offertes
 • het informeren over benodigde after sales werkzaamheden
 • het informeren over nieuwe producten en diensten
 • voor marketingdoeleinden

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:  Uw naam, woonadres, telefoonnummer, e-mailadres en een geldig rijbewijs. Bijv. indien u uw e-mailadres achterlaat, geeft u daarmee toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor verzending van digitale nieuwsbrieven en andere informatie, zoals aanbiedingen, oproepen voor de APK en bandenwissel, enquêtes, etc. 

 

Verstrekking aan derden

Voor een optimale dienstverlening is het noodzakelijk dat de gegevens die u aan ons geeft aan derden worden verstrekt voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Bijv. aan gelieerde ondernemingen, haar verkooporganisatie, schadebedrijven, bemiddelaars en/of aanbieders van verzekerings- en financieringsproducten in het kader van productinformatie, (directe)marketingactiviteiten, het doen van klanttevredenheidsonderzoeken, het uitvoeren van terugroepacties, ondersteuning- en onderhoudsdoeleinden en andere (service-)diensten. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Beveiliging
 Onze vestiging is voorzien van cameratoezicht. Dat is van belang voor uw veiligheid, maar ook voor die van onze medewerkers en producten. De camerabeelden worden 1 week bewaard, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een politieonderzoek. Tijdens een bezoek aan een van onze vestigingen kunt u gratis gebruikmaken van wifi. Zodra u bent ingelogd op ons wifinetwerk, worden er automatisch gegevens verzameld zoals het identificatienummer (MAC-adres) van uw apparaat. Deze gegevens worden na een jaar verwijderd en gebruikt HOC Zeeland alleen om eventueel misbruik te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifinetwerk, dan kunnen we de toegang van het apparaat waarmee u gebruikmaakt van ons wifinetwerk blokkeren.

 

Cookies
HOC Zeeland maakt op haar websites gebruik van cookies en andere technieken. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch.  

Sommige cookies zijn zeer nuttig, omdat ze de ervaring gebruiksvriendelijker maken wanneer u terugkeert naar een website die u al een paar keer eerder heeft bezocht. Op voorwaarde dat u dezelfde computer en dezelfde browser gebruikt kunnen cookies, bijvoorbeeld, uw voorkeuren onthouden, ons helpen om te achterhalen hoe u onze sites gebruikt, en de getoonde inhoud toespitsen op uw interesses en behoeften. De cookies die op onze websites worden gebruikt verzamelen geen informatie die u persoonlijk identificeert.

 

Beheren en verwijderen van cookies
 Als u wilt wijzigen hoe een browser cookies gebruikt, inclusief het blokkeren of verwijderen van cookies van de HOC Zeeland website (of alle andere websites in feite), dan kunt u dat doen via de instellingen van uw browser.

Om cookies te beheren, kunt u in de meeste browsers kiezen om alle cookies te aanvaarden of te weigeren, alleen bepaalde types cookies te aanvaarden, of een melding te krijgen wanneer een site een cookie wil opslaan. Het is ook eenvoudig om cookies die al op uw computer door een browser zijn opgeslagen te verwijderen.

De procedures voor het beheren en verwijderen van cookies verschillen afhankelijk van de browser die u gebruikt. Om te achterhalen hoe u dit met een bepaalde browser doet, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen of kunt u een bezoek brengen aan www.aboutcookies.org waar stap voor stap wordt uitgelegd hoe u cookies in de meeste browsers kunt beheren en verwijderen.

 

Inzage, correctie en verzet
 U kunt een schriftelijk overzicht vragen van uw persoonsgegevens die HOC Zeeland bewaart. HOC Zeeland kan hier een vergoeding voor vragen. Indien u onjuistheden aantreft, kunt u verzoeken deze gegevens te verwijderen, aan te vullen, aan te passen of af te schermen. U kunt ook aangeven geen auto gerelateerde en/of commerciële informatie meer te willen ontvangen over producten en diensten van HOC Zeeland via het contactformulier. HOC Zeeland zal een dergelijk verzoek altijd honoreren. Ten aanzien van overig gebruik van persoonsgegevens door HOC Zeeland, kunt u HOC Zeeland verzoeken dit gebruik c.q. deze verwerking te staken.

 

HOC Zeeland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Controleer daarom regelmatig deze Privacy Policy.